ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και της εμπορίας ζωοτροφών και ετέρων εγχώριων προϊόντων, με έδρα τα Μέγαρα Αττικής επί του 1ου χλμ της Λεωφόρου Αλεποχωρίου, με Α.Φ.Μ. 081150652, μέσω του δικτυακού τόπου του www.petcornershop.gr  προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά,  εν συνεχεία να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των υπηρεσιών της και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.  Η τυχόν χρήση συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων αυτών. 

Ο επισκέπτης απαιτείται να είναι 18 και άνω για να χρησιμοποιήσει το www.petcornershop.gr 

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.petcornershop.gr  και της τυχόν καταβολής τελών  προς τρίτους φορείς (όπως παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.λ.π.). 

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.petcornershop.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται αλλά και να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αυτά έγκυρα και ορθά.

Τοwww.petcornershop.gr   δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους-παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.   

Το www.petcornershop.gr παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες μέλους, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του.  Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name)  που ο ίδιος θα έχει ορίσει.  Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και εν γένει τον λογαριασμό του ακόμη και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης.  Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το www.petcornershop.gr  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.  Το www.petcornershop.gr  πραγματοποιεί πωλήσεις προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με ακρίβεια στον δικτυακό τόπο του και υπό τους εκάστοτε όρους και τις προϋποθέσεις. Μέσω του www.petcornershop.gr ο επισκέπτης δύναται να πληροφορείται τυχόν προσφορές, ισχύουσες εκπτώσεις και νέα εμπορεύματα.

 Στις συμβάσεις κατά τις οποίες το  www.petcornershop.gr  αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το www.petcornershop.gr, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το www.petcornershop.gr  ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.  Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στο www.petcornershop.gr  καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν το www.petcornershop.gr  αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.  Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το www.petcornershop.gr .

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το www.petcornershop.gr  έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και άθικτη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το www.petcornershop.gr  θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το www.petcornershop.gr  έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση αν είναι αναιτιολόγητη γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το www.petcornershop.gr είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.  Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στο www.petcornershop.gr  το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.  Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το www.petcornershop.gr   υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το www.petcornershop.gr .  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Το www.petcornershop.gr  διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν τίποτα τέτοιο και το δηλώσουν στο αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπου.        

Το www.petcornershop.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση προς τον οποιοδήποτε χρήστη.  Αλλά ομοίως, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία νέα καταχώρηση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.petcornershop.gr     διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στον χρήστη που έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.   Τοwww.petcornershop.gr  δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.  Επίσης, το www.petcornershop.gr  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του χρήστη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

Όλο το περιεχόμενο του www.petcornershop.gr  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.  Έτσι κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τοwww.petcornershop.gr  χωρίς δηλαδή να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  Τα λογότυπα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, εν γένει των προμηθευτών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους.  Ο χρήστης με τη σειρά του κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή και εκμετάλλευσης εμπορικής με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.petcornershop.gr .

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το www.petcornershop.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει για χρήση με δική του πρωτοβουλία.  Τα περιεχόμενα του www.petcornershop.gr  παρέχονται όπως ακριβώς είναι χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στοwww.petcornershop.gr  αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε φυσικά υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. 

Το www.petcornershop.gr  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων και διαφημιστικών τίτλων. 

Το www.petcornershop.gr  παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.  Σε κάθε περίπτωση το www.petcornershop.gr είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.    

Η πρόσβαση στις σελίδες-υπηρεσίες του www.petcornershop.gr   από τους επισκέπτες-χρήστες δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του www.petcornershop.gr  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του www.petcornershop.gr  και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με μεγάλο σεβασμό για τα προσωπικά δικαιώματα των επισκεπτών το www.petcornershop.gr εξηγεί με τους ακόλουθους όρους τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε από τους επισκέπτες, όπως  οι ίδιοι μας τα παρέχουν. 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.petcornershop.gr  υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Σε κάθε περίπτωση το www.petcornershop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών, με το υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο, η χρήση σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει άμα την ανάρτηση των τροποποιηθέντων όρων. 

Το www.petcornershop.gr θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω στους όρους χρήσεως. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσει τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν υπάρχει ειδική συγκατάθεση για έτερη χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο εκάστοτε επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του www.petcornershop.gr 
Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών, ενδέχεται να στέλνονται μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρηση και τα οποία μπορεί να  ενδιαφέρουν τον εκάστοτε χρήστη. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει ο χρήστης δηλώσει κατά την παραγγελία του, γίνεται με σκοπό να  ενημερωθεί για την εξέλιξη της παραγγελίας. Μπορεί ο εκάστοτε χρήστης μέσα από το λογαριασμό που έχει φτιάξει στην ιστοσελίδα να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms.

Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δοθεί η προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του χρήστη. Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για παροχή υλικών μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχουν ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τους ενδιαφέρουν. Μπορεί, ωστόσο, ο εκάστοτε χρήστης να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει κάποιος να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθούνται οι οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ο εκάστοτε χρήστης.

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής.

Το www.petcornershop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου, για στατιστικούς, προωθητικούς ή ερευνητικούς λόγους ή ακόμη και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρίες ερευνών, αρμόδια για την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.   

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του χρήστη που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να αποσυρθεί η  συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.         

 Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης να διορθωθούν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης πληροφοριών να ενημερωθεί σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εκείνον, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το  www.petcornershop.gr έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορεί να ληφθεί σε κάθε περίπτωση χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατά www.petcornershop.gr για τον εκάστοτε χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματος, θα μεταφερθούν τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.

 Δικαίωμα διαγραφής: Μπορεί να ζητηθεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπου – τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας – υφίσταται και το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.  

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορεί ο χρήστης να εναντιωθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνεται επεξεργασία πλέον των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν μπορεί να αποδειχθούν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιωθεί ο χρήστης στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από το www.petcornershop.gr  

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορεί ο χρήστης να υποβάλει μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του χρήστη: Προκειμένου να ασκήσει ο χρήστης τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Πέτρο Τσεκούρα στο mail:  tseke_p@hotmail.com

Σε γενικές γραμμές, θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει το www.petcornershop.gr εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς.

Δεν απαιτείται να πληρώσετε κάποιο τέλος για την απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ( ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας). Ενδέχεται το www.petcornershop.gr να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε προαναφερόμενο δικαιώματός σας) ως επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Πληροφορίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια μπορεί να τα ανακτήσει, ώστε να αναγνωρίσει τον browser την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί τον ιστότοπο. Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. e-mail, κ.λπ, και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου petcornershop.gr , τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το , πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του petcornershop.gr . Η ιστοσελίδα petcornershop.gr  χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Απαραίτητα Cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεση σας. Για όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεση σας.

Cookies Λειτουργικότητας

Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα σας και έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε τον χρόνο που θα χάνατε επανεισάγοντας πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή σας στο petcornershop.gr  αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σας σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του petcornershop.gr και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποιο περιεχόμενο του.

Cookies Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το petcornershop.gr, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούντα αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Κεντρικό Μενού
×
×

Cart